Perkhidmatan Unit Pendaftaran Tanah

1. Pendaftaran Suratcara Urusniaga Dan Bukan Urusniaga bagi Hakmilik Strata Dan "Landed".

Bil

Tindakan / Proses

1.1

Kemasukan Suratcara Urusniaga  / Bukan Urusniaga Dalam Sistem e-Tanah Dan Cetak Deraf Varifikasi.

1.2

Serah Suratcara & Vedok Kepada Pendaftar Berserta Dokumen Hakmilik Pejabat Untuk Didaftarkan.

1.3

Pendaftaran Suratcara Urusniaga oleh Pendaftar

1.4

Serahkan Dokumen Yang Telah Didaftarkan Kepada Pemohon

2. Pendaftaran Dokumen  Hakmilik Sementara (QT) Dan Hakmilik Kekal (FT)

Bil

Tindakan / Proses

2.1

Terima Fail Permohonan Untuk Pendaftaran Dokumen Hakmilik Sementara. Rekod Dan  Mengeluarkan Surat Akuan Terima  Kepada Pemohon.

2.2

Menyediakan Senarai Lot Untuk Mendapatkan Kiraan Hasil Cukai Tanah

2.3

Penyediaan Deraf Hakmilik,  Pemberianmilik, Pecah Sempadan, Pecah Bahagian, Penyatuan, Pengambilanbalik Tanah.

2.4

Serah Fail Dan Deraf Hakmilik Kepada Pendaftar Untuk Didaftarkan.

2.5

Pendaftaran Dokumen Hakmilik Sementara oleh Pendaftar

  2.6 Mengeluarkan Notis 5F Kepada Pemohon

2.7

Serahkan Dokumen Yang Telah Didaftarkan Kepada Pemohon.

 3. Pendaftaran Dokumen Hakmilik Strata

Bil

Tindakan / Proses

3.1

Terima Dan Rekod Permohonan Pendaftaran Hakmilik Strata Dari PTG.

3.2

Penyediaan Dokumen Hakmilik Strata

3.3

Serah Fail Dan Dokumen Hakmilik Strata  Kepada Pendaftar Untuk Didaftarkan.

3.4

Pendaftaran Dokumen Hakmilik Strata  oleh Pendaftar

3.5

Mengeluarkan Surat Notis Penyerahan Hakmilik Strata Kepada Pemohon

3.6

Menyerahkan  Dokumen Hakmilik Strata Kepada Pemohon

 4. Pendaftaran Dokumen Hakmilik Gantian Disebabkan Rosak Atau Hilang

Bil

Tindakan / Proses

4.1

Terima Dan Rekod Permohonan Hakmilik Gantian Yang Lengkap Bagi Hakmilik Rosak Atau Hilang. Mengeluarkan Surat Akuan Terima  Kepada Pemohon.

4.2

Penyediaan Warta Bagi mengeluarkan Hakmilik Gantian

4.3

Menghantar Salinan Warta Ke Percetakan Nasional Berhad untuk Diwartakan.

4.4

Menerima Salinan Warta Dari Percetakan Nasional (Selepas 30 Hari) Dan Menyediakan  Deraf Verifikasi Bagi Dokumen Hakmilk Gantian.

4.5

Pendaftaran Dokumen Hakmilik Gantian   oleh Pendaftar

4.6

Menyerahkan  Dokumen Hakmilik Strata Kepada Pemohon

5.  Carian Dan Salinan Dokumen / Hakmilik.

Bil

Tindakan / Proses

5.1

Terima Dan Rekod Permohonan Carian ( Persendirian atau Rasmi ) Dan Salinan Dokumen Yang Lengkap Daripada Pemohon.

5.2

Menyediakan Salinan Carian Rasmi Dan Salinan Dokumen Yang Disahkan Oleh Pendaftar.

5.4

Menyreahkan Salinan Sah Carian atau Salinan Dokumen Kepada Pemohon

6.  Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Jualan (Seksyen 260, 261 dan 263 Kanun Tanah Negara).

Bil

Jenis Perkhidmatan

6.1

Terima Dan Rekod Permohonan Perintah Jual Yang Lengkap. Buka Fail Dan Mengeluarkan Surat Akuan Terima  Kepada Pemohon.

6.2

Menyemak Permohonan Dan Menetapkan Tarikh Perbicaraan Siasatan Perintah Jual Dan Maklumkan Kepada Penggadai Dan Pemegang Gadaian.

6.3

Mengadakan Perbicaraan Siasatan Bermula Pada Tarikh Yang Ditetapkan (Selepas Sebulan Dari Tarikh Notis) Dan Membuat Keputusan.

6.4

Menetapkan Tarikh Perintah Jualan (Lelong)  Menggunakan Borang 16H Dan Sertakan Surat Pemberitahuan.

6.5

Menjalankan Lelongan Awam (Tertakluk Kepada Bilangan Lelongan Awam Dijalankan Sehingga Berjaya)

6.6

Penyediaan Borang 16 I (Sijil Perakuan Jual Oleh Pentadbir Tanah)